ADR Landendocumentatie Duitsland

1. Vergunningsplicht

Voor het vervoer van een aanzienlijk aantal gevaarlijke stoffen bestaat in Duitsland een bijzondere regeling voor het vervoer over de weg, meerbepaald met betrekking tot de te vervoeren hoeveelheden en vrijstellingsgrenzen. 

Aangezien deze lijsten meer uitzonderingen dan regels kennen, en er bovendien regelmatig wijzigingen worden doorgevoerd, is het aangewezen om voor aanvang van de transportopdracht enkele zaken te controleren in de Duitse nationale GGVSEB regelgeving, §35. Met name geldt dit voor het vervoer van gevaarlijke stoffen die opgesomd worden in de tabellen 1, 2.1 en 2.2 van het GGVSEB waarvoor, al dan niet boven een bepaalde hoeveelheid, een speciale vergunning is vereist, de zogenaamde Fahrwegbestimmung (zie punt 2).

Voor het vervoer over de weg, dat aansluit op het gecombineerd vervoer (ro/ro), moet de afzender in de vervoersdocumenten de naam van het station of de haven opgeven, en vermelden "Beförderung nach §35 Abs. 4 Nr. 2 GGVSEB". Bovendien moet de chauffeur ook een bevestiging van reservering kunnen voorleggen van de Duitse Spoorwegen. Voor het vervoer na het spoor moet het gewone vervoersdocument kunnen worden getoond.

Vervoer over de weg van deze stoffen kan alleen als de vervoersafstand in Duitsland minder dan 200 km bedraagt voor het transport in tanks of in grote containers, of minder dan 400 km voor het vervoer in colli, en als het grootste gedeelte van het traject niet via het spoor of het water kan gebeuren.

Indien spoor-/watervervoer niet mogelijk is, dient dat te worden aangetoond middels een verklaring van het Eisenbahn Bundesamt of van de Wasser- und Schiffahrtdirektion:

 • Eisenbahn-Bundesamt
  Heinemannstrasse 6
  D-53175 Bonn
  Tel.: 0049/22.89.82.60
  Fax: 0049/22.89.82.61.99
  Email: poststelle@eba.bund.de

 • Wasser- und Schiffahrtsdirektion
  • Nord
   Hindenburgufer 247, D-24043 Kiel
   Tel.: 0049/43.13.39.40
   Fax: 0049/43.13.39.46.399
  • Nordwest
   Postfach 2020, D-26590 Aurich
   Tel.: 0049/49.41.60.20
   Fax: 0049/49.41.60.23.78
  • Mitte
   Postfach 6307, D-30069 Hannover
   Tel.: 0049/51.19.11.50
   Fax: 0049/51.19.11.53.400
  • West
   Cheruskerring 11, D-48147 Münster
   Tel.: 0049/25.12.70.83.54
  • Südwest
   Postfach 310160, D-55062 Mainz
   Tel.: 0049/61.31.97.90
   Fax: 0049/61.31.97.91.55
  • Süd
   Postfach 6809, D-97018 Würzburg
   Tel.: 0049/93.14.10.50
   Fax: 0049/93.14.10.53.80
  • Ost
   Gerhart-Hauptmann-Strasse 16, D-39108 Magdeburg
   Tel.: 0049/39.12.88.70
   Fax: 0049/39.12.88.73.030

2. Aanvragen van een vergunning (overeenkomstig GGVSEB §35)

Het te volgen traject moet vooraf door de vervoerder, de afzender, de verlader of de bestemmeling bij de bevoegde overheid worden aangevraagd. Zonder Fahrwegbestimmung mag de chauffeur niet vertrekken, omdat tijdens het transport deze op verzoek van de controlebeambten moet kunnen worden voorgelegd. Indien op het te volgen traject omleidingen voorkomen, dan mogen deze gevolgd worden zonder dat opnieuw een Fahrwegbestimmung moet worden gevraagd. De Fahrwegbestimmung wordt verleend voor één enkel traject of voor een beperkt of onbeperkt aantal ritten. Ook kan de Fahrwegbestimmung door middel van een algemeen besluit worden vastgelegd. In de Fahrwegbestimmung kunnen eventueel nevenbestemmingen worden opgenomen.

De goederen waarvoor een Fahrwegbestimmung nodig is, zijn opgenomen in onderstaande tabel:

Klasse
of subklasse
Soorten stoffen Stukgoed
vervoer
Tank
vervoer
1.1 Ontplofbare stoffen en explosieve voorwerpen > 1000 kg netto n.v.t.
1.2 Ontplofbare stoffen en explosieve voorwerpen > 1000 kg netto n.v.t.
1.5 Ontplofbare stoffen en explosieve voorwerpen > 1000 kg netto > 1000 kg netto
explosieve massa
2 Brandbare gassen (classificatiecodes die alleen de
letter F bevatten)
n.v.t. > 9000 kg netto massa
Giftige gassen (classificatiecodes die de letters T, TF,
TC, TO, TFC of TOC bevatten)
n.v.t. > 1000 kg netto massa
3 Brandbare vloeistoffen van verpakkingsgroep I en
verpakkingsgroep II (uitgezonderd UN 1093, 1099,
1100, 1131 en 1921)
n.v.t. > 3000 liter voor
verpakkingsgroep I
> 6000 liter voor
verpakkinsgroep II
UN 1093, 1099, 1100, 1131 en 1921 met
verpakkingsgroep I
n.v.t. > 3000 liter
4.1 Gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen van UN
3364, 3365, 3367 en 3368
> 1000 kg netto massa n.v.t.
4.2 UN 3394 n.v.t. > 3000 liter
4.3 UN 1928 en 3399 n.v.t. > 3000 liter
5.1 Oxiderende vloeibare stoffen van verpakkingsgroep I
van UN 1745, 1746, 1873 en 2015
n.v.t. > 3000 liter
6.1 Giftige vloeistoffen van verpakkingsgroep I n.v.t. > 3000 liter
8 Bijtende vloeistoffen van verpakkingsgroep I van UN
1052, 1739, 1744, 1777, 1790, 1829 en 2699
n.v.t. > 3000 liter

De bevoegdheid om de Fahrwegbestimmung vast te leggen, behoort toe aan de overheid:

 • Bij internationaal vervoer naar de BRD in wiens district de plaats van grensovergang is gelegen;
 • Bij internationaal vervoer vanaf de BRD in wiens district de plaats van lading is gelegen.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van de eerder genoemde verklaring van de Deutsche Bundesbahn of van een Generaldirektion Wasserstrassen und Schiffahrt.

Wie lokaal bevoegd is, wordt bepaald door het Landesrecht.

2.1 Algemene informatie

Te verkrijgen bij de nationale dienst voor gevaarlijke stoffen:

Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure
Division "Transport of Dangerous Goods" (G24)
Robert Schuman Platz 1
D-53175 Bonn
Tel.: 0049/228.300.25.50
Fax: 0049/228.300.80.72.550
E-mail: ref-G24@bmvi.bund.de


Voor klasse 7:

Bundesamt für Strahlenschutz
Postfach 100149
D-38201 Salzgitter
Tel.: 0049/30.18.33.30
Fax: 0049/30.18.33.31.885
E-mail: info@bfs.de

2.2 Bevoegde autoriteiten om de Fahrwegbestimmung vast te stellen

De bevoegdheid ligt bij de provincies en de stadsarrondissementen. Een overzicht is verkrijgbaar door een mail te sturen naar ref-G24@bmvi.bund.de


3. Tunnels

Weg of tunnel Bijkomende informatie Categorie
Baden-Württemberg
B38
Saukopftunnel
Weinheim E
B312
Luchthaven van Stuttgart
Onder de start- en landingsbaan E
Schlossbergtunnel Heidelberg E
B10
Westringtunnel
Ulm
E
Wagenburgtunnel Stuttgart E
Bayern
Pferseertunnel Centrum Augsburg B
Berlijn
BAB A100
(AS Schmargendorf)
Km 1,4 - 1,931
tussen de op- en afritten van de Mecklenburgische Strasse en de Schildhornstrasse
E
Hamburg
Wallringtunnel Hamburg - Altstadt E
Tunnel
Alsterkrugchaussee
Hamburg,
Alsterkrugchaussee / Sengelmannstrasse
E
(06u00 - 21u00)
C
(21u00 - 06u00)
A7
Tunnel Stellingen
Hamburg E
A7
Elbetunnel
Hamburg E
(05u00 - 23u00)
C
(23u00 - 05u00)
Krohnstiegtunnel Hamburg - Niendorf E
(06u00 - 21u00)
C
(21u00 - 06u00)
Niedersachsen
A 31 - Emstunnel   B
Nordrhein-Westfalen
B9
Tunnel
Bad Godesberg
Bonn - Bad Godesberg E
B61n
Weserauentunnel
Van Station 177bis tot Station 1910 E
Thüringen
A 71
Tunnel Alte Burg
Km 112,3 - 113,2 E
A 71
Tunnel Rennsteig
Km 114,8 - 122,7 E
A 71
Tunnel Hochwald
Km 123,6 - 124,3 E
A 71
Tunnel Berg Bock
Km 126,4 - 129,0 E


4. Algemeen verbod voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Dit verkeersteken duidt op een algemeen verbod van alle voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren, en voorzien zijn van oranje borden.

5. Vervoer van stoffen die een gevaar opleveren voor riveren, stromen en het grondwater

  

Voertuigen die gevaarlijke stoffen vervoeren die een gevaar opleveren voor stromen en grondwater, vallen onder dit verbod:

 • Aardolieproducten:
  • Lichte stookolie
  • Benzine
  • Kerosine
  • en dergelijke
 • Zuren
 • Toxische stoffen

6. Weeromstandigheden

Als het zicht door de weersomstandigheden < 50 meter, of als het glad is door sneeuw of ijzel, moeten de bestuurders van ADR-transporten (die voorzien zijn van oranje borden) zich zo gedragen dat ieder gevaar wordt uitgesloten. Indien nodig, moet op de eerstvolgende geschikte parkeerplaats gewacht worden op een weersverbetering.

7. Noodnummer

Europees noodnummer: 112

8. Taal

Duits
De ADR Landen

De meeste Europese landen die het ADR hebben ondertekend, hebben dit internationale reglement bijna integraal overgenomen voor het binnenlandse vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Toch hebben de meeste landen nog een aantal specifieke verkeersreglementen, verplichtingen, beperkingen, et cecetra toegevoegd aan hun nationale ADR bepalingen.
Hieronder vindt u een overzicht van deze specifieke reglementeringen per land en/of de adresgegevens van de betrokken autoriteit.

Landenoverzicht© Jolmers Veiligheid & Advies 06-2024 | Jolmers Advies BV | ADR e-learning | ADR webshop | Sitemap